Vedtægter for Viborg Sports Dans

 

§1 Navn

 1. Foreningens navn er Viborg Sports Dans
 2. Foreningen er medlem af Dans Danmark, under Danmarks Idrætsforbund.
 3. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er:

 1. At oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlem­merne.
 2. At virke til gavn for dansesporten samt at varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og i organisationerne under Dans Danmark.

§3 Medlemmer

Foreningen er åben for alle interesserede i dans på amatørplan.

 1. For foreningens medlemmer er Dans Danmarks regler og be­stemmelser gældende.
 2. A-medlemmer = Aktive medlemmer.
 3. B-medlemmer = Støttemedlemmer.
 4. Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal det ske skriftligt med en måneds varsel.

§4 Kontingent

 1. Kontingent for A-medlemmer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 2. Kontingent for Støttemedlemmer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 3. For Støttemedlemmer opkræves kontingent en gang årligt.

§5 Udelukkelse

 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er be­talt.
 2. Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader for­eningens interesser eller anseelse.

§6 Foreningens ledelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer, der vælges af gene­ralforsamlingen.
 2. Alle bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 3. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Den øvrige bestyrelse vælges på ulige årstal.
 4. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for et år ad gangen.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutnings- dyg­tig, når et flertal, deriblandt formanden, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. For at kunne opnå valg til bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 16 år. Dog skal mindst et bestyrelsesmedlem være fyldt 20 år.
 7. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
 8. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.
 9. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dis­positioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved under­skrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening.

Dog skal dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

§7 Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli.

§8 Revision

 1. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, eller af 1 revisor fra et revisionsfirma.
 2. Der vælges 1 revisorsuppleant.

§9 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest den 31. oktober.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige med­lemmer.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skrift­ligt, når mindst 10 % af de fremmødte, min. 10 medlemmer, forlanger det.
 6. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
 7. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen men kan via aktivudvalg opnå indflydelse.
  Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
 8. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovlig indvarslet general­forsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer.
 9. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
 10. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
   
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skrift­ligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsen­der skriftlig anmodning herom.

§10 Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for for­slaget.

§11 Foreningens opløsning

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning overdrages til Dans Danmark.


Revideret generalforsamling d. 25. oktober 2022